تلفکس : 03191005005

اعضای هیئت مدیره

مهندس رسول صادقی

مهندس رسول صادقی

مدیرعامل

کارشناسی برق قدرت از دانشگاه شهید چمران اهواز

با بیش از 25 سال سابقه در زمینه فنی ، اجرایی و مدیریت

R.sadeghi@nojanniru.ir

R.sadeghi@nojanniru.com

مهندس آقایی

مهندس عباس آقایی

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی برق قدرت از دانشگاه آزاد نجف آباد

با بیش از 20 سال سابقه در زمینه فنی ، اجرایی و مدیریت

A.aghaei@nojanniru.ir

A.aghaei@nojanniru.com

مهندس حجت اله مختاری

نائب رئیس هئیت مدیره

کارشناسی برق قدرت از دانشگاه آزاد نجف آباد

با بیش از 20 سال سابقه در زمینه فنی ، اجرایی و مدیریت

H.mokhtari@nojanniru.ir

H.mokhtari@nojanniru.com