استخدام

در صورتی که از طرف شخص یا اشخاصی به این شرکت معرفی شده اید یا آشنایی در این شرکت دارید این قسمت را تکمیل نمائید.
در صورت سابقه اشتغال، آدرس دقیق آخرین محل اشتغال یا محل اشتغال فعلی خود و شماره تلفن تماس با مدیریت را ذکر فرمائید.
انتظارات شغلی :