تلفکس : 03191005005

استخدام

در صورتی که از طرف شخص یا اشخاصی به این شرکت معرفی شده اید یا آشنایی در این شرکت دارید این قسمت را تکمیل نمائید.
در صورت سابقه اشتغال، آدرس دقیق آخرین محل اشتغال یا محل اشتغال فعلی خود و شماره تلفن تماس با مدیریت را ذکر فرمائید.
انتظارات شغلی :